top of page
  • Foto van schrijverRolf van Velthoven

Open brief aan de heer Ernst Kuipers

Verzoek tot het instellen van een moratorium voor (1) de ondertekening van het document in EU-verband dat leidt tot de verplichte vaccinatie en voor (2) vaccineren op zich


CC naar: alle leden van de Eerste en Tweede kamer én aan de media


Groningen maandag 21 maart 2022

Motto

“The planet does not need more succesful people.

The planet desparately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers

and lovers of all kinds.”

Dalai Lama


Zeer geachte Excellentie,

Zeer geachte meneer Kuipers,


Wanneer ik juist ben geïnformeerd, dan gaat u dit voorjaar in Zwitserland namens Nederland in Europees verband het verdrag ondertekenen waarin de landen van de Europese Gemeenschap besluiten tot het verplicht stellen van vaccinaties.


Er zijn twee redenen die ik onder uw aandacht wil brengen om van de ondertekening van dit verdrag namens Nederland af te zien én om uw collegae tot hetzelfde besluit over te halen.

De eerste reden die ik voor mijn bezwaar tegen ondertekening van dit verdrag door u wil aanvoeren is, dat dit besluit en deze maatregel de grens van de fysieke integriteit van elk individu overschrijdt, een grens die slechts onder zeer strenge voorwaarden – zie de bepalingen naar aanleiding van de Neurenberg processen – mag worden overschreden. De overheid beschikt al over een grote overmacht aan mogelijkheden om burgers in een kwaad daglicht te stellen en te dwingen tot uitvoeren van acties waartoe de burger voor zichzelf niet zou hebben gekozen. Recente voorbeelden zijn de toeslagenaffaire en de coronacrisis. De heer Omtzigt sprak van de noodzaak tot het opnieuw versterken en/of aanvullen van het systeem van ‘checks and balances’. Zeer belangrijk is het daarom dat de overheid uiterst terughoudend is in het nog verder toe eigenen van dwangmiddelen die de grondrechten van burgers aantast.

U als lid van D66, toch dé partij die de participatie van burgers in een democratie zegt te willen faciliteren, zou voor mondige participatie in het strijdperk moeten willen treden !


Een tweede reden om af te zien van ondertekening van het Europese verdrag is gelegen in het feit, dat recente onderzoeken aanleiding geven tot juist grote terughoudendheid ten aanzien van vaccineren. Hieronder vindt u de link naar een drietal recente onderzoeken waarin groepen van nog-nooit-gevaccineerden op een groot aantal parameters werd vergeleken met groepen van personen die wél in hun leven één of meerdere keren zijn gevaccineerd. Het gaat in deze onderzoeken dus om vaccineren in het algemeen – en dus niet om de vaccinaties tegen corona – en vooral om de effecten op de lange(re) termijn.

https://www.bing.com/videos/search?q=Do+vaccines+make+us+healthier+%3f&view=detail&mid=46F00BACE78A9405446546F00BACE78A94054465&FORM=VIRE


De resultaten die deze onderzoeken laten zien zijn zorgwekkend: op alle parameters scoren de gevaccineerde groepen slechter dan de nog-nooit-gevaccineerde groepen !

Vanzelfsprekend behoeven deze drie genoemde onderzoeken nog vervolgonderzoeken, voordat een besluit over wel of niet meer vaccineren kan worden genomen ! Maar waar de resultaten van deze drie onderzoeken in ieder geval aandacht voor vragen, is om – totdat meer helderheid is verkregen over het nut, noodzaak en risico’s van vaccineren – uiterst terughoudend te zijn met vaccineren en al helemaal ten aanzien van de verschillende coronavaccins waarover nog helemaal geen volledig beeld bestaat over nut, noodzaak en ricico’s op bijwerkingen op de lange(re) termijn.


Ik stel u daarom voor om in afwachting van nadere, aanvullende onderzoekingen over het nut, de noodzaak en de risico’s van vaccineren (a) het EU-verdrag inzake het verplicht stellen van vaccinaties niet te ondertekenen, om (b) de aandacht van uw ambtsgenoten te vragen voor de vraagtekens die bestaan rond vaccineren in het algemeen én om (c) daarom voorlopig een moratorium in te stellen voor vaccineren als middel ter bestrijding van ziektes.

Mensen beschikken over een uitstekend immuniteitssysteem. Voor de versterking hiervan is ieder van ons natuurlijk zelf verantwoordelijk én het is de overheid die het voortouw kan en moet nemen – vind ik – om hierover voorlichting te geven. Aan de aandacht voor preventie heeft het de afgelopen twee jaar stelselmatig ontbroken, helaas ! Sterker nog: uw voorganger typeerde preventie als een “hobby” !

Het komt mij voor dat preventie een stuk goedkoper is dan curatie en dat bovendien in de preventieve advisering aan de waardigheid van en aan het respect voor burgers door de overheid het beste recht gedaan kan worden.


Ik hoop van harte dat u als nieuwe minister van VWS – met een gedegen achtergrond in het doen van wetenschappelijk onderzoek waarin de vrije uitwisseling en discussie over onderzoeksresultaten essentieel is – een fundamenteel andere weg wilt inslaan dan uw voorganger, een weg die gekenmerkt wordt door de wil tot waarheidsvinding en door transparantie, niet door leugens, misleiding en intimidatie zoals dat gebruikelijk was bij uw voorganger, de heer De Jonge.


Tenslotte . . .

Ik ben 71 jaar, een leeftijd waarop ik, achteroverleunend zou kunnen zeggen: “Ach, het zal mijn tijd wel duren.” Doe ik dat, dan ga ik voorbij aan het feit dat ik twee dochters en vijf kleinkinderen heb. Zij staan voor mij als representanten van de toekomstige generaties.

Daarom wil ik niet achteroverleunen, daarom sta en loop ik sinds 5 mei 2020 rond elke 5-de van de maand in Den Haag bij de regeringsgebouwen met mijn twee protestborden tegen de corona-gekte, in de hoop met passanten en politici in gesprek te komen: ik zou mijn dochters en kleinkinderen én de generaties die zij representeren niet meer onder ogen durven komen, wanneer ik niet het mijne er aan bijdraag om hen een betere wereld achter te laten. Dinsdag 5 april 2022 zal ik er weer staan en dan maak ik twee jaar van protest rond !Comments


bottom of page